Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem tohoto internetového obchodu je společnost BOOKNET s.r.o., Smetanovo náměsí 222/8, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČ : 25685449, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28268 (dále jen "Prodávající).

1.2. Zbožím v hmotné podobě se pro účely tohoto nákupního řádu rozumí veškeré zboží nabízené tímto internetovým obchodem v materiální podobě, jakož i zboží v digitalizované podobě dodávané na hmotném nosiči (dále jen „zboží").

2. Objednávka

2. 1. Prezentace zboží na těchto internetových stránkách nemá povahu návrhu na uzavření kupní smlouvy dle §1732 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“).

2.2. V případě zboží je nabídkou na uzavření kupní smlouvy až řádné vyplnění objednávky konkrétního zboží zákazníkem a její odeslání provozovateli internetového obchodu ze sekce Nákupní košík. Neprodleně po doručení této objednávky provozovateli internetového obchodu bude zákazník informován e-mailem o doručení objednávky, který však nemá povahu přijetí nabídky na uzavření kupní smlouvy. V tomto okamžiku již není možné objednávku měnit, jelikož je ihned předána do skladu k vyhodnocení dostupnosti zboží a zarezervování dostupných položek k jejich následnému zabalení a odeslání.

2.3. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje svůj souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy na jím objednané zboží (dále jen „smlouva"). Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Koupě zboží, dodání digitálního obsahu, ceny a poplatky

3.1. Kupní smlouva na objednané zboží je uzavřena v okamžiku doručení e-mailové zprávy zákazníkovi, potvrzující vyřízení objednávky a předání zásilky dopravci k doručení zákazníkovi.

3.2. Všechny uvedené ceny jsou smluvní, aktuálně platné k okamžiku odeslání objednávky zákazníkem provozovateli internetového obchodu. Ceny zboží jsou konečné včetně DPH a všech dalších případných daní a poplatků. Cena zboží však neobsahuje cenu za služby spojené s dodáním (dále jen "dopravné") a zaplacením zásilky (případné dobírkovné) obsahující objednané zboží. Dopravné a případné dobírkovné (poplatek dopravci za platbu při převzetí zásilky) je zákazníkovi vyčísleno před odesláním objednávky samostatnou částkou podle zákazníkem zvoleného typu přepravy a způsobu platby. V případě, kdy je jedna objednávka doručována ve více zásilkách, je zákazníkovi účtována cena za dopravu pouze jednou.

3.3. Provozovatel internetového obchodu neúčtuje zákazníkovi žádné poplatky v souvislosti s uzavřením smluv při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, atp.). Zákazník hradí pouze takové náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, které si sjednal se svým poskytovatelem telekomunikačních služeb. 

3.4. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka převzetím zboží zákazníkem

4. Dodací a platební podmínky

4.1. Každá položka nabízená k prodeji v internetovém obchodě má na svém detailu uvedenou dostupnost. V případě dostupnosti "Ihned dodáváme" provozovatel internetového obchodu předá zásilku s tímto zbožím dopravci nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání objednávky. V případě očekávaného dodání zboží na sklad (dále jen "předprodej") je v dostupnosti uvedený termín naskladnění pouze orientační a termín předání zásilky s tímto zbožím dopravci je tedy závislý na skutečném termínu dodání tohoto zboží jeho dodavatelem na sklad internetového obchodu. Pokud objednávka obsahuje zboží na skladě i zboží v předprodeji, tak je expedována až jako kompletní. Provozovatel internetového obchodu neodpovídá za prodlení s dodáním zásilky s objednaným zbožím zákazníkovi z důvodů na straně dopravce. Internetový obchod vyřizuje zásilky pouze v rámci České republiky.

4.2. Doručení zásilky s objednaným zbožím zákazníkem na zvolenou dodací adresu za podmínek stanovených Váš nákupní košík – Způsob doručení. Doručení zásilky je realizováno prostřednictvím dopravce dle výběru zákazníka, za dodacích podmínek takto vybraného dopravce.

Česká pošta BALÍK NA POŠTU 
80 Kč nebo ZDARMA při objednávce nad 1000 Kč

Česká pošta BALÍK DO RUKY
89 Kč nebo ZDARMA při objednávce nad 1000 Kč

 

K dopravě se připočítává poplatek za zvolený způsob platby (dobírka + 36,-)

 

4.3. Platba za objednané zboží se uskutečňuje jedním ze způsobů uvedených v sekci Způsob platby. V případě platby přímo internetovému obchodu je tato platba bez dalších poplatků ze strany provozovatele internetového obchodu. Pokud si zákazník zvolí způsob platby prostřednictvím dopravce, je tento způsob platby zpoplatněn částkou uvedenou u tohoto způsobu platby.

4.4. Faktury za dodané zboží budou prodávajícím zasílány zákazníkovi výhradně v elektronické podobě. 

5. Záruční podmínky

Na zboží zakoupené zákazníkem se vztahuje záruka v trvání dvou let. Záruční doba počíná běžet od okamžiku převzetí zboží zákazníkem. Záruční doba se ve smyslu § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen "ZOS") prodlužuje o dobu od převzetí zboží do záruční opravy až do doby, kdy byl zákazník povinen si zboží po vyřízení reklamace vyzvednout. V případě výměny zboží počíná běžet nová záruční doba okamžikem převzetí nového zboží.

6. Reklamační podmínky

6.1. Zákazník je povinen odmítnout převzetí zjevně poškozené zásilky.

6.2. Reklamace dodaného zboží, jakož i všechny nároky z titulu odpovědnosti za vady zboží, jakož i veškeré další právní jednání zákaznika vůči prodávajícímu, se uplatňují písemnou formou (emailová zpráva zaslaná na adresu: reklamace@kzb.cz nebo písemně na adresu sídla prodávajícího). Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců ode dne převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí, ledaže před jeho převzetím o vadě věděl. 

6.3. V případě odpovědnosti prodávajícího za vady má zákazník právo volby požadovat opravu či výměnu věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

6.4. V případě doručení zjevně mechanicky poškozeného zboží žádáme zákazníky o reklamaci této vady nejpozději do 3 pracovních dnů následujících po převzetí zásilky.

6.5. V případě uznání reklamace bude tato vyřízena postupem a ve lhůtách stanovených právními předpisy a to na náklady prodávajícího.

6.6. Zákazník má právo z vady, která se vyskytne u převzatého zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

7. Odstoupení od smlouvy 

Zákazník má právo odstoupit od uzavřené smlouvy za podmínek, ve lhůtě a postupem uvedeným v poučení o možnosti odstoupení, které naleznete zde. Pro odstoupení od smlouvy může zákazník použít vzorový formulář pro odstoupení do smlouvy, který naleznete zde, avšak použití tohoto formuláře není povinností.   

8. Ochrana osobních údajů

Provozovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Provozovatel zpracovává osobní údaje svých uživatelů v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR, jakož i dle zásad Ochrany osobních údajů.

 

9. Zpětný odběr obalů 

9.1.  Firma je zapojena do systému sdruženého plnění EKO-KOM č. KS202040000722.

 

10. Mimosoudní řešení sporů

10.1. Spotřebitel je oprávněn řešit spor prostřednictvím mimosoudního řízení. K řešení sporu je v takovém případě příslušna Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 000 20 869. Internetové stránky České obchodní inspekce jsou následující: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

10.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Smluvní vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění. Tyto podmínky tvoří závazný obsah všech smluv uzavřených mezi zákazníkem a prodávajícím, jež budou realizované prostřednictvím tohoto internetového obchodu.

11.2. Zákazník odesláním své objednávky potvrzuje, že se řádně seznámil se všemi podmínkami tohoto nákupního řádu s dostatečným předstihem před odesláním své objednávky, že těmto porozuměl a že tyto bez výhrad akceptuje. Zákazník dále tímto odesláním stvrzuje, že toto odeslání prokazuje jeho oprávnění, pravý úmysl a jeho zájem smlouvu o uvedeném obsahu s prodávajícím uzavřít.

11.3. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována v elektronické podobě po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z tohoto nákupního řádu, kde je tento proces srozumitelně popsán. Zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit. 

11.4. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.